نمایشگاه و بازارچه مشاغل خانگی در کاروانسرای امین آباد شهرضا افتتاح شد

نمایشگاه و بازارچه مشاغل خانگی در کاروانسرای امین آباد شهرضا افتتاح شد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲