یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲:۲۸:۴۶

مراسم افتتاحیه برنامه غربالگری متابولیک ارثی نوزادان در درمانگاه قائمیه شهرضا

مراسم افتتاحیه برنامه غربالگری متابولیک ارثی نوزادان که در درمانگاه قائمیه شهرضا

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

مراسم افتتاحیه برنامه غربالگری متابولیک ارثی نوزادان در درمانگاه قائمیه شهرضا

۱۱ شهریور ۱۴۰۲