دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۰:۰۸:۲۲

مراسم استقبال نمادين از آزادگان سرافراز شهرستان شهرضا

مراسم استقبال نمادین از آزادگان سرافراز شهرستان شهرضا

۲۹ مرداد ۱۴۰۲