شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۰۵:۳۱

شهرضا جزو ۴ شهرستان هدف برای بازسازی بافت فرسوده شهری در استان است

شهرضا جزو ۴ شهرستان هدف برای بازسازی بافت فرسوده شهری در استان است

۹ مرداد ۱۴۰۲