چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۷:۱۲

سند تک برگ ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرضا صادر شد

سند تک برگ ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرضا صادر شد

۱۵ مهر ۱۴۰۲