شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۰۶:۵۸

ساخت مرکز جامع درمان سرطان در شهرضا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ساخت مرکز جامع درمان سرطان در شهرضا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

۳ مهر ۱۴۰۲