شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۳۲:۱۸

پیگیری مکاتبات

بسمه تعالی

با تماس با شماره تلفن گویای فرمانداری بخش مربوطه را انتخاب فرمائید و پیگیری تلفنی را انجام رسانید

شماره فکس: ۰۳۱.۵۳۲۳۹۹۰۵

شماره تماس پیگیری :  ۰۳۱.۵۳۲۳۲۱۰۱