یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳:۵۴:۲۵

وظایف سایر بخش ها

 

 

شرح وظایف  فرماندار

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    پیگیری سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت و نظارت بر حسن اجرای آن در کلیه دستگاه های دولتی ، سازمان ها ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراها ، مؤسسات عمومی و …

۲-    تقویت ، شناسایی و به کارگیری کلیه عوامل مؤثر در امر برقراری نظم وامنیت پایدار در محدوده جغرافیائی شهرستان بمنظور پیشگیری از عوامل مخل امنیت و مقابله با مباشران تهدید نظم وامنیت عمومی .

۳-    تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین شهرستان و هدایت آن در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و نظارت بر اجرای مصوبات توسط ارگان های امنیتی ، انتظامی، قضائی و دستگاه های مربوطه .

۴-      بررسی گزارشات واصله از ارگان های امنیتی ، اطلاعاتی وانتظامی در خصوص وقایع واتفاقات منطقه و صدور دستور لازم در مورد آنها و ایجاد هماهنگی با استانداری حسب مورد .

۵-      ایجاد هماهنگی بین ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای امور آنها .

۶-      ایجاد بستر های مناسب جهت تأسیس و توسعه و تقویت تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و … و مجامع غیر دولتی و نهادهای مدنی .

۷-      برنامه ریزی انجام انتخابات و همه پرسی هائی که حسب قانون در حیطه وظایف و مسئولیت های فرماندار تعیین شده است .

۸-    ایجاد هماهنگی در دستگاه های ذیربط در جهت بهبود و ارتقاء اوضاع اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، عمرانی ،  کشاورزی و … حوزه مأموریت .

۹-    تشکیل شورای اداری شهرستان به منظور بررسی ملموس مشکلات شهروندان و مدیران اجرائی و بررسی پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت حل و فصل تنگناها .

۱۰-   نظارت بر پیاده سازی نظام تحول اداری در فرمانداری و سایر ادارات در سطح شهرستان.

۱۱-   نظارت بر حفظ کرامت آحاد مردم بویژه ایثارگران و خانواده معظم شهداء .

۱۲-  توجه به امور جوانان وانجام تمهیدات لازم به منظور فراهم سازی امکانات رشد و تعالی و مشارکت پذیری آنان در تمامی زمینه های توسعه متوازن و کوشش در گسترش امور رفاهی ، تفریحی ، آموزشی، ورزشی و … مورد نیاز آنان با هماهنگی وهدایت دستگاه های مسئول .

۱۳-   اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فراهم سازی زمینه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی … .

۱۴-   بررسی نیازهای شهرستان به تأسیس یا ارتقاء سطح سازمان های اداری و نهادهای مدنی ، اجتماعی و … در جهت تحقق آنان .

۱۵-   نظارت بر تأمین ارزاق عمومی ونحوه عملکرد سازمان و ارگان های مسئول امر تهیه وتوزیع مایحتاج و نیازمندی های روزانه شهروندان .

۱۶-   نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی و… .

۱۷-  برنامه ریزی بمنظور بررسی راهکارهای اصولی در زمینه آسیب شناسی و آسیب پذیری حوزه مأموریت و شناخت و شناسائی ضریب صدمات احتمالی و اهتمام در امر پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی و غیر طبیعی .

۱۸-   برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی در بین ارگانها ، و دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات و کمک رسانی به آسیب دیدگان .

۱۹-  برنامه ریزی و هدایت دستگاه ها ، سازمان های دولتی و … در امر سریع نوسازی ، بازسازی به منظور بازگشت سریع زندگی به منطقه آسیب دیده .

۲۰-  ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه در فرمانداری و توسعه تجهیزات وامکانات مناسب به منظور حسن انجام امور محوله .

۲۱-   بررسی شکایات واصله و رسیدگی به آنان در چهارچوب وظایف فرماندار و رعایت قوانین و مقررات.

۲۲-   تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان و رسیدگی به شکایاتی که جنبه قضائی ندارد .

۲۳-   نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در امر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و آثار ملی ، فرهنگی وبناهای تاریخی .

۲۴-  شناخت استعدادها و توانمندی های شهرستان و برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه ایجاد شرایط مناسب توسعه منطقه و فراهم سازی فرصت ها و جلب سرمایه گذاری ها و اشتغال زائی .

۲۵-  اعلام نظر نسبت به عزل و نصب وتغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان با هماهنگی مقامات دستگاه های ذیربط وارائه پیشنهاد نصب و عزل بخشداران حوزه فرمانداری به مراجع مسئول .

۲۶-   ارائه گزارش های مربوط به حیطه مأموریت به مسئولین ذیربط.

۲۷-   نظارت بر تشکیل شوراها ، کمیته ها و … که حسب قانون به ریاست فرماندار منعقد می گردد و پیگیری مصوبات جلسات منعقده .

۲۸-  بررسی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سطح شهرستان و بررسی دلائل نقاط ضعف و یا قوت
دستگاه ها .

۲۹-   بازدید از بخش های تابعه به منظور آگاهی از مسائل ، نیازها و نواقص و صدور دستورات مقتضی در مورد آنها به مسئولین ذیربط .

۳۰-   حضور در اعیاد و جشن ها و مراسم رسمی و انجام تشریفات لازم به هنگام بازدید شخصیت ها و مقامات از حوزه شهرستان .

۳۱-  نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و … اتباع بیگانه و همچنین بر نحوه عملکرد کنسول گری های خارجی مستقر در حوزه فرمانداری .

۳۲-   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه ووظیفه عمومی.

۳۳-   نظارت بر اقدامات و فعالیت های دستگاه های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

۳۴-   بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در مرزهای بین المللی مشترک با مرز شهرستان حسب مقررات .

۳۵-   بررسی نیاز منطقه به انجام تقسیمات کشوری با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات منطقه .

۳۶-   شرکت در جلسات و گردهمائی ها .

۳۷-   انجام سایر اموری که به موجب قانون به عهده فرماندار محول گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون سیاسی , امنیتی و اجتماعی

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-    هماهنگی  و نظارت بر وظایف فرمانداری در حوزه های سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و انتخاباتی و پیگیری و مکاتبه در خصوص امورات مربوط با ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، احزاب ، گروههای صنفی و افراد متنفذ.

۲-    هماهنگی و نظارت بر تأسیس و عملکرد حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری.

۳-    نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق مقررات قانونی و ارسال آن به استانداری.

۴-    تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی و اجتماعی دولت و افزایش مشارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی

۵-    بستر سازی فعالیت های مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر عملکرد آنها.

۶-     حمایت ، پشتیبانی ، توانمند سازی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان.

۷-    برنامه ریزی ، برگزاری و نظارت بر انتخابات عمومی در شهرستان

۸-    بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان به استانداری .

۹-     هماهنگی و هدایت بخشداریها برای تحقق سیاستهای عمومی دولت .

۱۰-برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بخش ها ، و همچنین دهیاران.

۱۱-برنامه ریزی جهت توسعه و بهبود پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی در حوزه شهرستان ، از جمله امور مربوط به متکدیان ، کودکان خیابانی ، امور جوانان ، امنیت کارگری ، مواد مخدر ، کتابخانه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری و …

۱۲- تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و انعکاس آن به فرمانداری و استانداری.

۱۳- برنامه ریزی جهت توسعه تشکل های غیر دولتی .

۱۴-تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های اوقات فراغت جوانان .

۱۵-تلاش برای توسعه و ترویج ورزش همگانی و نشاط عمومی در حوزه شهرستان .

۱۶-تلاش و پیگیری برای انطباق وضعیت ادارات ، سازمانها و نهادها با واحدهای تقسیمات کشوری در شهرستان .

۱۷- نشستهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذینفوذ مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تبادل نظر با آنها در رابطه با امورات شهرستان.

۱۸-پیگیری و نظارت بر روند تشکیل پرونده های صنفی و سیاسی و صدور مجوزهای قانونی .

۱۹-تجزیه و تحلیل و ریشه یابی جرایم و تخلفات سیاسی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری

۲۰-تأمین ، حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی ادارات اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی .

۲۱- تشکیل جلسات کمیته امنیتی شهرستان در مواقع برگزاری انتخابات و سفر مقامات و موارد لزوم .

۲۲-برگزاری جلسات کمیته تبادل اخبار و هماهنگی برای تشکیل شورای تأمین شهرستان و پیگیری مصوبات و عملکرد آنها .

۲۳-پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی که از طرف شورای تأمین استان یا وزارتخانه ابلاغ می گردد .

۲۴- ارتباط مستمر و اخذ گزارشها از نیروی انتظامی و سایر اعضای شوراهای تامین و شناسایی نقاط بحران خیز ، افراد شرور ، سابقه دار واتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه شهرستان .

۲۴- ا نجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا ، اسلحه و مواد مخدر در حوزه شهرستان .

۲۵-پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان و همچنین امور مربوط به ورود ، اقامت ، احوال شخصیه ، تابعیت ، ترک تابعیت و تردد آنها و رسیدگی به گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی .

۲۶- انجام امور مربوط به پناهندگان ، معاودان و رانده شدگان مقیم شهرستان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیها ، نواقص از طریق مراجع مسئول

۲۷-نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه های مدون و ابلاغی از طرف معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط .

۲۸-بررسی و ارسال گزارشات مورد نیاز معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط .

۲۹-نظارت و هماهنگی بر عملکرد بخشداران در حوزه سیاسی ، اجتماعی و امنیتی .

۳۰-انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق .

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون برنامه ریزی و توسعه

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-     هماهنگی و مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب.

۲-         برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری ، روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرائی.

۳-     هدایت و نظارت بر ارگان های اجرائی در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی با توجه به تجارب ، ضرورت ها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی شهرستان .

۴-     بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع.

۵-     بررسی و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی های نظام مصوب.

۶-      نظارت و پیگیری برامر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اقتصادی این برنامه ها در ناحیه بمنظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها.

۷-      همکاری و هماهنگی به منظور دستیابی به راهکارهای مربوط به صادرات و ارتقاء سطح کیفیت آن منطبق با ویژگی های استاندارد ها.

۸-        ایجاد زمینه های لازم برای تشویق صادرکنندگان کالا و افزایش سرمایه گذاری .

۹-      بررسی و شناخت توانمندی و استعداد های استان در جهت تامین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور ریز بنائی ، تولیدی، آموزشی با همکاری دستگاه های اجرائی  شهرستان .

۱۰-   همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف استان در زمینه تهیه و تدوین برنامه توسعه کوتاه مدت و میان مدت شهرستان  در چاچوب برنامه های کلان کشور.

۱۱-    انجام فعالیت های مربوط به امور دبیرخانه ای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری.

۱۲-      انجام امور دبیرخانه ای شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان  و کار گروه های مربوط .

۱۳-   انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات ، ‌مجامع ، شوراها ، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.

۱۴-  انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، رفاهی و سایر امور خدماتی دستگاه اجرایی به بخش غیر دولتی براساس قوانین و مقررات ذیربط.

۱۵-    نظارت براجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات ، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصیصی براساس قوانین و مقررات.

 

۱۶-   ابلاغ کلیه مصوبات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و آئین نامه ها به دستگاه های اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی شهرستان  و نظارت برحسن اجرای آن ها .

۱۷-       بررسی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روش های اجرایی مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت های اقتصادی شهرستان  در چارچوب نظام مصوب.

۱۸-     هماهنگی و همکاری با ارگان های اجرایی ذیربط در زمینه مسائل اقتصادی و جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین گزارشات نوبه ای استان و تجزیه و تحلیل طرح های مذکور.

۱۹-   ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی ، آمارگیری های نمونه ای و آماری ثبتی در چارچوب نظام آماری کشور.

۲۰-    راهبری انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی های برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ا ی شهرستان.

۲۱-      نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها.

۲۲-    بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع.

۲۳-    بررسی و تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی با توجه به ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه سنواتی کشور.

۲۴-       نظارت برفعالیت های دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه شهرستانی .

۲۵-  – تدوین گزارش های بخشی جهت تهیه گزارش اقتصادی شهرستان .

۲۶-   – بررسی ونظارت بر پیشرفت اجرای طرح ها و پروژه ها و میزان اعتبارات جذب شده و تهیه و تدوین گزارش چگونگی عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه توسط دستگاه های اجرایی.

۲۷-  – – نظارت بر برنامه ها ، فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و ارزیابی آن ها.

۲۸-  –  هماهنگی و پیگیری جلسات و کارگروه های مربوط به تخصیص اعتبارات با حضور دستگاه های ذیربط.

۲۹-  –  بررسی نارسایی ها ومشکلات و ارائه راه حل های مناسب به دستگاه های اجرایی و پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذیربط در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرایی شهرستان .

۳۰-     ایجاد زمینه های مناسب و تعیین خط مشی لازم به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود جهت تحقق افزایش درآمد و رسیدن به مراحل خودکفایی شهرستان.

۳۱-  – برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت از واگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گذاری در شهرستان

۳۲-   – تعامل و ارائه پیشنهاد در خصوص توزیع و تخصص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای

۳۳-     پایش برنامه ها و فعالیت های اقتصادی شهرستان در بخش های مختلف بر اساس قوانین و مقررات

۳۴-  – همکاری، ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن زمینه های لازم در جهت کسب منابع درامد و توسعه شهرستان از طریق کارآفرینی،جذب گردشگر و…بر اساس قوانین و مقررات و انعکاس موانع به مقامات مسئول

۳۵-   همکاری و هماهنگی در پیگیری وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و اقتصادی دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاه های ذیربط

۳۶-   همکاری با دستگاه های اجرایی در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن شهرستان و ارایه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات

۳۷-     نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالی و تجهیزاتی فرمانداری و بخشداری ها.

۳۸-     نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری.

۳۹-   انجام  امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همکاری با بانک ها.

۴۰-      نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریز و پشتیبانی.

۴۱-     انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس هماهنگی و پیگیری

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

الف: ارتباطات

۱-      تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با فرماندار و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

۲-    تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر فرماندار تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.

۳-    پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام در خواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

ب: پیگیری ها

۴-    پیگیری امور ارجاعی از سوی فرماندار و ارایه گزارش لازم به ایشان.

۵-    آماده کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی فرماندار و معاونین.

۶-    ابلاغ دستورات صادره فرماندار به اشخاص و واحدهای  ذیربط برحسب خط مشی تعیین شده  و درصورت لزوم پیگیری آن‌ها.

ج : امور عمومی و جاری

۷-    انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز در محل مخصوص.

۸-    دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط.

۹-    تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول حراست

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

۲-    مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه  اموزشهای لازم به  کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی ها و هدف های تعیین شده

۳-      تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه های حراستی و دستور العمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها .

۴-    برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم.

۵-      کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم

۶-      هماهنگی باحراست استانداری

۷-      ضابطه‌مند نمودن، کنترل و تسهیل تردد افراد  و وسائط نقلیه به اماکن و تأسیسات فرمانداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس روابط عمومی و تشریفات

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      بررسی و تجزیه و تحلیل مندرجات جراید و رسانه های ارتباط جمعی مرتبط با وظایف و عملکردهای فرمانداری و بخشداری ها و تهیه گزارش

۲-       برقراری تعامل مثبت با رسانه های خبری

۳-       تهیه و تنظیم برنامه ی مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و تبلیغاتی برابر ضوابط تعیین شده.

۴-       تهیه  و تنظیم برنامه های انتشاراتی در اعیاد رسمی و مراسم ویژه با مشارکت مردم و اقشار مختلف.

۵-       بررسی و تهیه ی طرح های لازم به منظور انعکاس فعالیت های فرمانداری و همچنین انعکاس خواسته های اصولی مردم به فرمانداری.

۶-       اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد حسن رابطه بین ارباب رجوع و مسئولان فرمانداری و ارزیابی و لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات آن ها.

۷-       برقراری ارتباط و همکاری با دفتر روابط عمومی استانداری به منظور هماهنگ ساختن فعالیت های روابط عمومی.

۸-      برنامه ریزی و همکاری در  خصوص تشکیل جلسات شورای اداری .

۹-      هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص حضور فرماندار در مجامع عمومی.

۱۰-   پی گیری و برپایی مراسم معنوی، مذهبی و ملی ( جشن و سوگواری) ویژه ی کارکنان فرمانداری و خانواده ی آنان.

۱۱-   ایجاد ارتباط مستمر با روابط عمومی ادارات به منظور آگاه سازی آنان در خصوص اهمیت انعکاس اخبار عملکردی و موفقیت های عمده ی شهرستان در حیطه ی وظایف ادارات مربوطه.

۱۲-   دریافت نظرات ، انتقادات وشکایات شهروندان از طریق نصب صندوق شکایات و پیشنهادات

۱۳-   نظر سنجی از کارکنان به منظور تعیین میزان رضایتمندی آنان از وضعیت شغلی، اداری، رفاهی و معیشتی آنان و تلاش در رفع یا بهبود وضع موجود.

۱۴-   انعکاس اخبار در حیطه ی عملکرد فرمانداری و اطلاع رسانی از طریق جراید، نشریا ت و رسانه های ارتباط جمعی.

۱۵-     نصب پارچه و پلاکارد در مناسبت های مختلف مذهبی و ملی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس  ارزیابی عملکرد , بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-                    مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان .

۲-                   تهیه و تنظیم پیش نویس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها و …

۳-                   پیگیری و هماهنگی در خصوص بازرسی از دستگاههای اجرایی شهرستان .

۴-                   تطبیق و رسیدگی به شکایات واصله

۵-                   جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات وگزارشات دستگاههای اجرایی شهرستان .

۶-                   تهیه گزارش تخصصی در خصوص بازرسی .

۷-                   ارائه پیشنهاد برنامه ریزی مقدماتی ارزیابی دستگاههای اجرایی.

۸-                  رسیدگی به شکایات و درخواست هایی که از سوی استانداری ، مردم و سایر دستگاه ها ارجاع می گردد (طرح سامد)

۹-                  کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به فرماندار

۱۰-              بازرسی و ارزشیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی ارزیابی طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان

۱۱-               مطالعه وبررسی قوانین ومقررات، ارائه گزارشها ونظرات کارشناسی وشرکت در جلسات همایشها ودوره های آموزشی مرتبط.

۱۲-               انجام سایر امور محوله وفق مقررات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-      ارایه راهکار در جهت تشویق بانوان به استفاده از آموزش‌های لازم و ارتقاء سطح علمی آنها.

۲-      پیگیری و همکاری جهت تشکیل جلسات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده وپیگیری مصوبات آنها.

۳-      ارایه گزارش از فعالیتهای امور بانوان در سایر  دستگاههای اجرایی .

۴-      به روز رسانی  بانکهای اطلاعات زنان و آمار مربوط به شاخص های توسعه بر حسب جنسیت.

۵-      ارایه پیشنهاد و برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت های مدنی بانوان با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان

۶-      تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد حوزه امور بانوان در سطح شهرستان و ارائه به مقام مافوق.

۷-      تبیین شاخص های معرفی چهره های موفق بانوان در سطح شهرستان با رویکرد ارتقاء انگیزه بیشتر در بانوان.

۸-      تهیه گزارشات کارشناسی در خصوص مسائل، مشکلات و نارسایی های زنان در شهر، بخش و روستا براساس اولویتها و ضرورتها.

۹-      تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد حوزه امور خانواده در سطح شهرستان و ارائه به مقام مافوق.

۱۰-   مطالعه و ارائه پیشنهاد به منظور رفع محرومیت ها و تبعیض های مغایر با حقوق خانواده در شهر به مقام مافوق.

۱۱-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکلات اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور بانوان و خانواده، بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تحکیم امور بانوان و خانواده.

۱۲-   انجام سایر  امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-پیگیری امور حقوقی فرمانداری وبخشداری های تابعه

۲ – تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای فرمانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوق

۳ – بررسی و اظهارنظر نسبت به  لوایح ، تصویبنامه ها ، آیین نامه ها و اساسنامه های مرتبط با حوزه کار فرمانداری و بخشداریهای تابعه.

۴ – عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارکروه مبارزه با فساد و رشوه خواری شهرستان .

۵ – طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری فرمانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی .

۶ – معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوی ، دفاع از دعوی ، تهیه لوایح و مشاوره ) کارکنان  فرمانداری و بخشداری های تابعه در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی ، اداری و محاسباتی .

۷ –  انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول فرمانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای فرمانداری و بخش های تابعه .

۸– تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز فرماندار، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضایی فرمانداری و بخشداری ها .

۹ – اظهار نظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه از استانداری ، فرمانداری ها ، بخشداری ها ، شوراها و شهرداری ها .

۱۰-پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی ، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب ، در راستای وظایف و ماموریتهای فرمانداری.

۱۱– اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط .

۱۲ – ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه .

۱۳– انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      . برنامه ریزی و نظارت بر وظایف فرمانداری در حوزه های سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و انتخاباتی و پیگیری و مکاتبه در خصوص امورات مربوط به ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، احزاب ، گروههای صنفی و افراد متنفذ.

۲-      هماهنگی و نظارت بر تأسیس و عملکرد حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری.

۳-      نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق مقررات قانونی و ارسال آن به استانداری.

۴-      تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی و اجتماعی دولت و افزایش مشارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی

۵-      بستر سازی فعالیت های مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر عملکرد آنها.

۶-       حمایت ، پشتیبانی ، توانمند سازی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان.

۷-      برنامه ریزی ، برگزاری و نظارت بر انتخابات عمومی در شهرستان

۸-      بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان به استانداری .

۹-       هماهنگی و هدایت بخشداریها برای تحقق سیاستهای عمومی دولت .

۱۰-   برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بخش ها ، و همچنین دهیاران.

۱۱-   برنامه ریزی به منظور ارتقاء شاخصهای اجتماعی  حوزه های : متکدیان ، کودکان خیابانی ، امور جوانان ، امنیت کارگری ، مواد مخدر ، کتابخانه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری و …

۱۲-    تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق.

۱۳-    برنامه ریزی به منظور بکارگیری و استفاده از پتانسیل تشکلهای غیر دولتی در پیشبرد برنامه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی..

۱۴-   تلاش برای توسعه و ترویج ورزش همگانی و نشاط عمومی در حوزه شهرستان .

۱۵-   نشستهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذی نفوذ مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تبادل نظر با آنها در رابطه با امورات شهرستان.

۱۶-   پیگیری و نظارت بر روند تشکیل پرونده های صنفی و سیاسی و صدور مجوزهای قانونی .

۱۷-   تجزیه و تحلیل و ریشه یابی جرایم و تخلفات سیاسی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری

۱۸-   همکاری در راستای تأمین ، حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی ادارات اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی .

۱۹-    تشکیل جلسات کمیته امنیتی شهرستان در مواقع برگزاری انتخابات و سفر مقامات و موارد لزوم .

۲۰-   برگزاری جلسات کمیته تبادل اخبار و هماهنگی برای تشکیل شورای تأمین شهرستان و پیگیری مصوبات و عملکرد آنها .

۲۱-   پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی که از طرف شورای تأمین استان یا وزارتخانه ابلاغ می گردد .

۲۲-    ارتباط مستمر و اخذ گزارشها از نیروی انتظامی و سایر اعضای شوراهای تامین و شناسایی نقاط بحران خیز ، افراد شرور ، سابقه دار واتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه شهرستان .

۲۳-   – ا نجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا ، اسلحه و مواد مخدر در حوزه شهرستان .

۲۴-   پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان و همچنین امور مربوط به ورود ، اقامت ، احوال شخصیه ، تابعیت ، ترک تابعیت و تردد آنها و رسیدگی به گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی .

۲۵-    انجام امور مربوط به پناهندگان ، معاودان و رانده شدگان مقیم شهرستان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیها ، نواقص از طریق مراجع مسئول .

۲۶-   نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه های مدون و ابلاغی از طرف معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط .

۲۷-   بررسی و ارسال گزارشات مورد نیاز معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط .

۲۸-   -انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      انجام امور دبیرخانه ای وبررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین و همچنین برگزاری جلسات زیر مجموعه آن و تشکیل کمیته امنیت.

۲-     جمع آوری اخبار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وقایع حساس سیاسی ، اجتماعی و امنیتی شهرستان و طبقه بندی تنظیم گزارشات به منظور اعلام به مرکز اطلاعات و اخبار

۳-     تهیه و تنظیم شناسنامه امنیتی شهرستان

۴-     شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی و ارزیابی عملکرد آن ها و رسیدگی به شکایات مردم و سازمان ها از واحد های انتظامی

۵-     برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امنیت مجالس، محافل و مراسم عمومی و حفاظت مسئولین دارای رده ی حفاظتی.

۶-     ایجاد ارتباط و هماهنگی با نمایندگان اعضای شورای تأمین

۷-      تهیه ی لیست مکان ها و دستگاه های دارای رده ی حفاظتی و پی گیری تأمین و حفاظت این گونه مکان ها.

۸-     پیگیری و اقدام در خصوص تأمین امنیت کوچ عشایر و شرکت در جلسات مربوطه

۹-     بررسی گزارش های واصله از دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و انعکاس به استان.

۱۰-   ارائه ی گزارش تحلیلی ماهیانه از اوضاع سیاسی، امنیتی و  اجتماعی منطقه به مافوق.

۱۱-    پی گیری گزارشات مربوط به کشف مواد مخدر، قاچاق سلاح و کالا.

۱۲-    پی گیری تردد غیر مجاز اتباع خارجی.

۱۳-   تشکیل مستمر جلسات شورای تأمین به عنوان دبیر جلسه.

۱۴-   پی گیری مصوبات جلسات شورای تأمین شهرستان.

۱۵-   تهیه و جمع بندی آمار و اطلاعات و گزارش های مستند جهت ارائه به فرماندار به منظور طرح در جلسات شورای تأمین .

۱۶-   جمع آوری و دسته بندی مطالب و تعیین دستور کار جلسات شورای تأمین  بر اساس مشکلات و معضلات موجود.

۱۷-   شرکت در کمیسیون های زیر مجموعه ی جلسات شورای تأمین از جمله کمیسیون خلع سلاح.

۱۸-   تهیه ی طرح های امنیتی شهرستان و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز.

۱۹-     تهیه ی آمار و اطلاعات مشروح از وقایع سیاسی، امنیتی و اجتماعی و ارائه به مافوق.

۲۰-   تنظیم و ترسیم نمودارهای مقایسه ای رخدادهای امنیتی سالانه و ارائه به مافوق.

۲۱-   پیگیری امور مربوط به فعالیت فرق و مذاهب و انجام اقدامات طبق دستور مافوق.

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    جمع آوری اخبار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وقایع حساس سیاسی ، اجتماعی و امنیتی شهرستان و طبقه بندی تنظیم گزارشات به منظور اعلام به مرکز اطلاعات و اخبار

۲-    تهیه و تنظیم شناسنامه امنیتی شهرستان

۳-     شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی و ارزیابی عملکرد آن ها و رسیدگی به شکایات مردم و سازمان ها از واحد های انتظامی

۴-     برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امنیت مجالس، محافل و مراسمات عمومی و حفاظت مسئولین دارای رده ی حفاظتی.

۵-     ایجاد ارتباط و هماهنگی با نمایندگان اعضای شورای تأمین

۶-      تهیه ی لیست مکان ها و دستگاه های دارای رده ی حفاظتی و پی گیری تأمین و حفاظت این گونه مکان ها.

۷-     پیگیری و اقدام در خصوص تأمین امنیت کوچ عشایر و شرکت در جلسات مربوطه

۸-     بررسی گزارش های واصله از دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و انعکاس به استان.

۹-      ارائه ی گزارش تحلیلی ماهیانه از اوضاع سیاسی، امنیتی و  اجتماعی منطقه به مافوق.

۱۰-    پی گیری گزارشات مربوط به مربوط به کشف مواد مخدر، قاچاق سلاح و کالا.

۱۱-    پی گیری تردد غیر مجاز اتباع خارجی.

۱۲-   تشکیل مستمر جلسات شورای تأمینی به عنوان دبیر جلسه.

۱۳-   پی گیری مصوبات جلسات شورای تأمینی شهرستان.

۱۴-   تهیه و جمع بندی آمار و اطلاعات و گزارش های مستند جهت ارائه به فرماندار جهت طرح در جلسات شورای تأمینی .

۱۵-   جمع آوری و دسته بندی مطالب و تعیین دستور کار جلسات شورای تأمینی  برابر مشکلات و معضلات موجود.

۱۶-   شرکت در کمیسیون های زیر مجموعه ی جلسات شورای تأمینی  از جمله کمیسیون خلع سلاح.

۱۷-   تهیه ی طرح های امنیتی شهرستان و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز.

۱۸-     تهیه ی آمار و اطلاعات مشروح از وقایع سیاسی، امنیتی و اجتماعی و ارائه به مافوق.

۱۹-   تنظیم و ترسیم نمودارهای مقایسه ای رخدادهای امنیتی سالانه و ارائه به مافوق.

۲۰-   پیگیری امور مربوط به فعالیت فرق و مذاهب و انجام اقدامات طبق دستور مافوق.

۲۱-  ارسال روزانه ی اخبار و وقایع سیاسی امنیتی شهرستان از طریق رایانه یه استانداری

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      بررسی گزارشات ومدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس  حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر  در این زمینه به استانداری

۲-        نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ، انجمن های اسلامی و ارسال گزارشات در این موارد به استانداری.

۳-      -پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی  جهت صدور مجوزهای لازم .

۴-        دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی

۵-      جمع آوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به استانداری.

۶-        پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان

۷-      پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح شهرستان.

۸-      بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه های انتخابیه شهرستان.

۹-      بررسی طرحهای واصله از مراجع ذیربط و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه ها ، شیوه نامه ها .

۱۰-   تهیه و ارائه گزارش نوبه ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح شهرستان به مسئولین ذیربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی ها به مسئولان مافوق جهت رفع نواقص.

۱۱-    برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی ، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات درشهرستان و اعلام به مسئولین مافوق و همکاری با حوزه های انتخابیه شهرستان و انجام پیگیریهای لازم جهت تامین ملزومات برگزاری انتخابات.

۱۲-   پیگیری نواقص و ارائه راه حل برای رفع مشکلات و تنگناهای بخشداریهای تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات .

۱۳-   مطالعه و بررسی شیوه های روز آمد و جدید بر گزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه های انتخاباتی به منظور ارائه گزارش کارشناسی .

۱۴-   بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد ،انتراع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط

مختلف تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان.

۱۵-   بررسی و انجام مطالعات لازم درمورد نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل  ارسالی استانداری.

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-     بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان و ارائه گزارشهای لازم به مافوق.

۲-      مطالعه و بررسی به منظور تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه .

۳-      تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها

۴-     بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی

۵-      ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی

۶-      بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

۷-      بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات احتمالی آنها.

۸-      پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی

۹-     دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، کمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-      نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان .

۲-      فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص .

۳-      نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور

۴-      تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها

۵-      – نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری های سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه امور عمرانی .

۶-       شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیین سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه شهرستان .

۷-      نظارت بر تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط به حوزه امور عمرانی سطح شهرستان .

۸-       بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان .

۹-       نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان .

۱۰-    مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان).

۱۱-   بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان.

۱۲-    تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی.
۱۳-   نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.

۱۳-   نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.

۱۴-   شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه ها و بودجه های عمرانی با توجه به اولویت های توسعه منطقه ای و در چارچوب سیاست ها و راهبردهای ملی و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح

۱۵-   انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی، افزایش کارایی و قابلیت های دستگاه های مزبور و پیگیری درخواست های دستگاه های مذکور عمرانی حسب مورد

۱۶-    بررسی و نظارت بر اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و ارایه راهکار های بهبود و پیشرفت فیزیکی پروژه ها

۱۷-   تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان.

۱۸-    نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت امور عمرانی استانداری.

۱۹-   انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      جمع آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط به حمل و نقل و ترافیک و ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی مربوطه

۲-    انجام اقدامات لازم به منظور ارتقا سطح فرهنگ حمل و نقل عمومی و فرهنگ ترافیک شهروندان(مانند اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی)

۳-    مطالعه و همکاری در تدوین و اجرای طرح های پیش بینی، پیشگیری، کنترل و کاهش بحران ها و حوادث غیر مترقبه و خسارت های ناشی از بروز انها

۴-    مطالعه، برنامه ریزی، اقدام و نظارت بر انجام امور مربوط به پیسشگیری از وقوع بحران ها و حوادث غیر مترقبه و آمادگی برای مواجهه با آن ها(نظیر اجرای مانورهای آمادگی و توانمند سازی دستگاه های اجرایی)

۵-      مستند سازی عملیات و اقدامات لازم جهت پیشگیری و آمادگی برای مقابله با بحران ها و حوادث غیر مترقبه

۶-      مطالعه و همکاری در تدوین و اجرای نظام جامع امداد و نجات با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط

۷-    پیگیری و نظارت بر امور بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، توسعه روش های اتکایی و جبرانی خسارت( نظیر انواع بیمه ها و صندوق های حمایتی)ابا همکاری دستگاه های ذی  ربط

۸-      همکاری در ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و بروز رسانی مستمر آن

۹-    برنامه ریزی و هماهنگی باسایر دستگاه ها جهت سازماندهی و آموزش تشکل های مردمی،نهادهای غیر دولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در خصوص توانمند سازی برای مقابله با بحران ها و حوادث غیر مترقبه

۱۰-   مطالعه، برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به مقابله با بحران ها و حوادث غیر مترقبه و آمادگی برای مواجه با آن ها

۱۱-   مستند سازی عملیات و اقدامات لازم برای مقابله با بحران ها و حوادث غیر مترقبه و بازسازی و بازتوانی پس از وقوع آنها

۱۲-  انجام امور مرتبط به برنامه ریزی، تقسیم کار و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با مدیریت بحران و استفاده از تمام امکانات آنها در طول عملیات مقابله با بحران ها

۱۳-   بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

۱۴-   تنظیم گزارشات لازم(مانند گزارش دوره ای از بازسازی مناطق آسیب دیده) و ارائه آنها به مراجع ذی ربط

۱۵-   انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

۲-       مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار

۳-       پیگیری و تعامل با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

۴-        کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و …

۵-      تهیه گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها

۶-      بررسی ، پیگیری و ارائه گزارش از وضعیت معادن شن و ماسه.

۷-       نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر

۸-       ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

۹-      تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات

۱۰-    پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی

۱۱-   بررسی مستمر کلیه ضوابط ومعیارها ایین نامه ها ودستورالعمل های فنی واجرایی در زمینه عمران وخدمات شهری وارائه پیشنهادات لازم برای اصلاح وبه هنگام سازی آنها

۱۲-    پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر

۱۳-   تشکیل جلسه کمیته برنامه ریزی  و پیگیری مصوبات

۱۴-    بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور  و بررسی طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-     رسیدگی به شکایات مردم وموسسات از شهرداری ها ودهیاری ها

۲-      بررسی واعلام نظر در خصوص پیشنهادهای شوراهای اسلامی در زمینه برقراری، لغو یا اصلاح عوارض وپیگیری مراحل قانونی لازم

۳-       همکاری با شورای عالی استان ها با تدوین پیش نویس آیین نامه های پیش بینی شده در قوانین مربوطه به شوراهای اسلامی

۴-        نظارت بر حسن اجرای مقررات وقوانین به امور عمومی توسط دهیاری ها وشهرداری ها

۵-      جمع آوری وتهیه آمار واطلاعات مربوط به شوراهای اسلامی وارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق.

۶-       بررسی صورتجلسات و مصوبات شوراهای اسلامی از نظر مطابقت با قانون شوراها و سایر ضوابط مربوطه

۷-        بررسی وارزیابی منابع درامد شهرداری ها و مقایسه عوارض گوناگون وارائه پیشنهادجهت اصلاح وبهبود انها

۸-       انجام امور مربوط به صدور دستورالعمل ها وارائه خدمات مشورتی به شهرداری ها جهت تهیه واجرای طرح های ممیزی تهیه دستورالعمل های تنظیم تعرفه وبرقراری عوارض

۹-       بررسی واعلام نظر در خصوص شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مصوبات شوراها وپیگیری امور مربوط به دبیرخانه هیات حل اختلاف برای انجام وظایف قانونی

۱۰-    بررسی وضعیت شهرستان بر اساس شرایط اقتصادی واجتماعی به منظور تهیه ضوابط ودستورالعمل های مرتبط با تنظیم تعرفه و برقراری عوارض نوسازی

۱۱-   سایر امور محوله از طرف مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-     مطالعه و بررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن  موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

۲-     شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی ناشی از منابع آب و خاک، گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و بهره برداری پایدار از تالاب ها، منابع طبیعی و … تعامل با سازمان ها و دستگاههای اجرایی شهرستان در این خصوص.

۳-     ارسال دستورالعمل های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارایه آن به شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرا

۴-     پیگیری مراحل  اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز

۵-     پیگیری تحقق طرح های توسعه فضای سبز و جنگل ها ی واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها

۶-     انجام کلیه امور محوله از طریق  شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند ۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ هیات وزیران

۷-     گردآوری و بررسی قوانین و مقررات، آئین نامه ها، دستور العملها و ضوابط مربوط به محیط زیست .

۸-     بررسی وضعیت زیست محیطی استان و طرحهای مربوطه (دفن زباله ، کشتارگاهها ، اماکن عمومی ، سیستم آب شرب بهداشت محیط و غیره )

۹-     ارائه نقطه نظرات کارشناسی و راهنمائی شهرداریها در مورد تهیه و اجرای طرحهای دفن بهداشتی زباله و تفکیک از مبدأ زباله ، بازیافت و غیره.

۱۰-  تهیه بروشورهای لازم در زمینه های مختلف محیط زیست و ارسال به شهرداریها و آموزش پرسنل شهرداریها در زمینه های قید شده در فوق.

۱۱-  ارتباط با مراکز علمی و موسسات آموزشی و تخصصی جهت استفاده از نتایج کار آنها جهت پیشبرد مسائل مربوط به محیط زیست.

۱۲-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۳-  انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری همایش‌های اقتصادی و بازرگانی دستگاه های اجرایی ذیربط در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

۲-    اخذ و بررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت اقتصادی و بازرگانی شهرستان و ارائه گزارشات و پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیون‌های ذیربط در شهرستان.

۳-    نظارت بر انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحدهای اجرایی شهرستان و شناخت استعدادهای بالقوه شهرستان.

۴-    برنامه‌ریزی، انجام مطالعه و بررسی شناخت استعدادهای رشد اقتصادی و تولیدی و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری شهرستان در جهت کمک به سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی و تولیدی در چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.

۵-      هماهنگی برای جمع آوری اطلاعات لازم به منظور ارزیابی فعالیت های اقتصادی شهرستان و ارایه گزارش پیشرفت به مقام مافوق.

۶-      تامین موجبات نظارت و مراقبت از تشکیل جلسات شورای آرد و نان شهرستان و پیگیری اجرای سیاست‌های دولت در این زمینه.

۷-    انجام بررسی‌های لازم در جهت رفع مسایل و مشکلات ناشی از اجرای طرح‌ها و فعالیت مربوط به صادرات غیر نفتی شهرستان و فراهم آوردن موجبات تشویق و توجیه صادرکنندگان محلی به انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زمینه فوق.

۸-      نظارت و ایجاد هماهنگی در انجام عملیات اجرایی مربوط به مقررات صادرات و واردات.

۹-      مطالعه و بررسی قوانین ومقررات، ارائه گزارشهای لازم، بیان نظرات کارشناسی، شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۰-   تقسیم کار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.‏

۱۱-     انجام سایر امورپیگیری مراحل بررسی طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی و خدمات در مراجع تصمیم گیری (کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری بانک عامل، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و …).

۱۲-    پیگیری و هماهنگی لازم در فرایند شناسایی ظرفیت های بالقوه شهرستان در بخش کشاورزی و خدمات با هدف سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و سایر بخش های اقتصادی و ارائه راهکار مناسب با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط.

 

۱۳-   مطالعه طرح های واصله از دستگاههای اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب

۱۴-   تهیه گزارش های جمع بندی از جداول مربوط به طرح ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

۱۵-   انجام مطالعات آماری در زمینه حساب های ملی و تهیه مدل های اقتصادی و شاخص های اجتماعی

۱۶-   بررسی و برآورد میزان  منابع و نحوه توزیع آن بین بخشهای مختلف برنامه های عمرانی و بودجه شهرستان.

۱۷-   مطالعه ، بررسی و ارائه پیشنهاد در راستای تمرکز زدایی به منظور بهبود روند انجام امور و بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان.

۱۸-   اندازه گیری درجه پیشرفت طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد آنها.

۱۹-   همکاری  در امور مربوط به تهیه پیش نویس آیین نامه ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهار نظر نست به آیین نامه ها و لوایح و مقررات تهیه شده

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    اقدام در جمع آوری اطلاعات، تحقیق و بررسی لازم در زمینه مسائل و موضوعات منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش و تحلیلهای لازم به مقام مافوق.

۲-    بررسی امکانات توسعه اقتصادی در سطح شهرستان بر اساس ارزیابی در زمینه های صنایع، معادن، کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، نیروی انسانی و عوامل تولید و پیشرفت اقتصادی.

۳-      انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در زمینه شناخت زیرساخت ها و استعدادهای رشد اقتصادی شهرستان.

۴-      بررسی و شناسایی مشکلات اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۵-      رصد مستمر پیشرفت طرحهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۶-      تهیه آمار و اطلاعات از وضعیت رشد و یا رکود اقتصادی منطقه و شهرستان و ارایه گزارش‌های لازم به مقام مافوق.

۷-      ارایه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه شاخصهای اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش لازم به مافوق.

۸-      ارائه نظرات مشورتی در چارچوب برنامه های اقتصادی، مالی و اجتماعی براساس سیاست عمومی و نیازمندیهای شهرستان.

۹-    ارایه پیشنهادات کارشناسی در خصوص شیوه‌های تشویق و توجیه صادرکنندگان محلی به انجام سرمایه‌گذاری در زمینه استاندارد کردن کالاهای صادراتی.

۱۰-   انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و ارائه گزارش سالانه توسعه اقتصادی شهرستان در زمینه های مختلف.

۱۱-   شرکت در سمینارها و کنفرانسهای اقتصادی و تنظیم گزارش در مورد نتایج مذاکرات.

۱۲-   مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۳-   انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-       جمع‌آوری اطلاعات فردی و پرسنلی کارکنان به منظور تکمیل پرونده پرسنلی و ثبت در سامانه‌های مربوطه.

۲-      تهیه و تنظیم آمار و گزارشات لازم در مورد اطلاعات جمع‌آوری شده.

۳-      ارایه گزارش‌های لازم در خصوص امور پرسنلی به واحدهای درخواست کننده و سایر مراجع مافوق.

۴-      ثبت اطلاعات جمع‌آوری شده در سیستم بانک اطلاعاتی پرسنل.

۵-      مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۶-      تهیه پیش نویس و تکمیل فرم‌های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با رعایت قوانین و اطلاع مقام مافوق و ارایه گزارش‌های لازم.

۷-      انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل قوانین استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

۸-      انجام امور مربوط به جذب نیروهای امریه در فرمانداری‌های تابعه.

۹-      رسیدگی به فرمهای تکمیل شده ارزشیابی کارکنان فرمانداری و واحدهای تابعه.

۱۰-   انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی و دستورالعمل های مربوط به آن برای کارکنان فرمانداری و واحدهای تابعه.

۱۱-   جمع آوری، تهیه و تنظیم قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های واصله در امور مالی.

۱۲-  پیگیری و اخذ امضای اسناد مالی و چکهای صادره و تحویل و در نهایت بایگانی اسناد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه ر مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه

۲-    مطالعه طرح های واصله از دستگاههای اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب

۳-    تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

۴-    رسیدگی به اجرای نظام ها و روش ها و خط مشی هایی که برای عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تعیین میگردد.

۵-      تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

۶-    اندازه گیری درجه پیشرفت طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد انها

۷-    راهنمایی مقامات دستگاههای اجرایی مربوطه در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت نامه های طرح ها و فعالیت ها

۸-    نظارت در تهیه الگوهای برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و نحوه پیاده کردن آنها

۹-    شرکت در کمیسیون و کنفرانس های مربوطه

۱۰-   مدیریت در امور مربوط به تهیه پیش نویس آیین نامه ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهار نظر نست به آین نامه ها و لوایح و مقررات تهیه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-       تهیه گزارشات تخصصی در حوزه‌های توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.

۲-      تهیه گزارشات تخصصی در خصوص عملکرد و فعالیتهای کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت.

۳-      جمع‌آوری اطلاعات لازم به منظور ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در شهرستان.

۴-      جمع‌آوری اطلاعات به منظور ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در حوزه دولت الکترونیک .

۵-      همکاری و مشارکت در شناسایی و ساماندهی خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک و پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی آنها

۶-      مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های حوزه توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.

۷-      پیگیری، نصب و راه اندازی نرم افزارها و سامانه ها.

۸-      پشتیبانی و نگهداری سامانه های الکترونیک اجرایی شده.

۹-      همکاری و اجرای سیاستهای ابلاغی در زمینه  برگزاری انتخابات الکترونیک

۱۰-   تهیه نسخه  پشتیبان ( Backup data ) از اطلاعات بصورت دوره ای و ارائه راهکارهای مربوطه

۱۱-    مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۲-   همکاری و رفع مشکلات شبکه و اشکالات سیستمی همکاران فرمانداری و بخشداریهای تابعه

۱۳-   انجام سایر امور محوله وفق مقررات

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    اقدام در جمع آوری اطلاعات، تحقیق و بررسی لازم در زمینه مسائل و موضوعات منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی استان و ارائه گزارش و تحلیلهای لازم به مقام مافوق.

۲-    بررسی امکانات توسعه اقتصادی در سطح شهرستان بر اساس ارزیابی در زمینه های صنایع، معادن، کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، نیروی انسانی و عوامل تولید و پیشرفت اقتصادی.

۳-      انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در زمینه شناخت زیرساخت ها و استعدادهای رشد اقتصادی شهرستان.

۴-      بررسی و شناسایی مشکلات اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۵-      رصد مستمر پیشرفت طرحهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۶-      تهیه آمار و اطلاعات از وضعیت رشد و یا رکود اقتصادی منطقه و شهرستان و ارایه گزارش‌های لازم به مقام مافوق.

۷-      ارایه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه شاخصهای اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش لازم به مافوق.

۸-      ارائه نظرات مشورتی در چارچوب برنامه های اقتصادی، مالی و اجتماعی براساس سیاست عمومی و نیازمندیهای شهرستان.

۹-    ارایه پیشنهادات کارشناسی در خصوص شیوه‌های تشویق و توجیه صادرکنندگان محلی به انجام سرمایه‌گذاری در زمینه استاندارد کردن کالاهای صادراتی.

۱۰-   انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و ارائه گزارش سالانه توسعه اقتصادی شهرستان در زمینه های مختلف.

۱۱-   شرکت در سمینارها و کنفرانسهای اقتصادی و تنظیم گزارش در مورد نتایج مذاکرات.

۱۲-   مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۳-انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    بررسی طرحهای واصله از بخش خصوصی یا دولتی از نظر سرمایه گذاری جهت افزایش بازده محصولات کشاورزی و دامی و بالابردن سطح درآمد تولیدات کشاورزی و دامی.

۲-    بررسی سهم عوامل تولید محصولات کشاورزی و دامی و محاسبه هزینه و درآمد در مناطق مختلف شهرستان با تکیه بر بهره‌وری و محدودیت‌های منابع آبی.

۳-      مطالعه و بررسی قیمت های فرآورده های کشاورزی و دامی و تهیه گزارش های لازم و انعکاس به مقام مافوق.

۴-      جمع‌آوری اطلاعات و ارائه پیشنهادات لازم جهت تصویب قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی.

۵-      بررسی مسائل، مشکلات و کمبود ها در زمینه کشاورزی و دامی و انعکاس به مقامات مسئول.

۶-      بررسی وضعیت بهبود یا تنزل کیفیت محصولات کشاورزی و دامی و ارایه گزارش کارشناسی در این خصوص.

۷-    مطالعه و بررسی در خصوص شناسایی روش‌های مؤثر آموزش کشاورزان به منظور افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و استفاده از صنایع بسته‌بندی.

۸-    همکاری با گروههای کارشناسی و سازمان‌های ذیربط به منظور برآورد بررسی خسارات وارده به محصولات کشاورزی و باغات و ارایه گزارشات لازم به مقامات مافوق.

۹-      شرکت در جلسات و بررسی راه حلهای چگونگی کمک و مساعدت به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی.

۱۰-  بررسی و رسیدگی به شکایات واصله در خصوص عدم خرید محصولات، عدم کیفیت و یا عدم دسترسی به سموم دفع آفات نباتی، کود، بذر، ماشین آلات کشاورزی و… و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق.

۱۱-   مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۲-   انجام سایر امور محوله وفق مقررات..

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      مطالعه، بررسی و آسیب شناسی صنایع و معادن شهرستان و ارائه راه حلها و پیشنهادات لازم برای  بهبود آنها.

۲-      همکاری با دستگاهها و سازمانهای مرتبط با صنعت و معدن شهرستان در تهیه طرح ها و برنامه های پیشرفت صنعت شهرستان

۳-      تهیه و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ارتباط با صنایع و معادن شهرستان و ارائه گزارشهای لازم به مقامات مسئول.

۴-      همکاری با سایر دستگاه‌های ذیربط در خصوص تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی مربوط به حمایت از صنایع .

۵-      بررسی طرح های پیشنهادی در زمینه تأسیس صنایع جدید در سطح شهرستان.

۶-      پیگیری به منظور رفع مشکلات امور زیربنایی بخش صنعت و معدن از قبیل آب، برق،گاز و سایر امکانات مورد نیاز.

۷-      بررسی و پیگیری مراحل اجرای برنامه های صنعتی در سطح شهرستان

۸-      ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها و طرحهای نیمه‌تمام و پیگیری تکمیل و بهره برداری  پروژه های اقتصادی و صنعتی شهرستان

۹-      پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی و طرح درکارگروه ها و جلسات مرتبط و انعکاس به مسئولین ذیربط.

۱۰-  بررسی، مطالعه و پیگیری احداث واحد های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان با در نظر گرفتن آمایش سرزمین و توسعه متوازن مناطق شهرستان

۱۱-   شرکت در جلسات، همایشها و کارگروهها و کمیسیونهای فنی صنایع و معادن.

۱۲-   بررسی طرح‌های متقاضی استفاده از یارانه تسهیلات بانکی در حوزه صنعت و معدن و انجام بازرسی‌های لازم و پیگیری تا حصول نتیجه.

۱۳-    مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۱۴-   انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-       جمع‌آوری اطلاعات فردی و پرسنلی کارکنان به منظور تکمیل پرونده پرسنلی و ثبت در سامانه‌های مربوطه.

۲-      تهیه و تنظیم آمار و گزارشات لازم در مورد اطلاعات جمع‌آوری شده.

۳-      ارایه گزارش‌های لازم در خصوص امور پرسنلی به واحدهای درخواست کننده و سایر مراجع مافوق.

۴-      ثبت اطلاعات جمع‌آوری شده در سیستم بانک اطلاعاتی پرسنل.

۵-      مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.

۶-      تهیه پیش نویس و تکمیل فرم‌های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با رعایت قوانین و اطلاع مقام مافوق و ارایه گزارش‌های لازم.

۷-      انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل قوانین استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

۸-      انجام امور مربوط به جذب نیروهای امریه در فرمانداری‌های تابعه.

۹-      رسیدگی به فرمهای تکمیل شده ارزشیابی کارکنان فرمانداری و واحدهای تابعه.

۱۰-   انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی و دستورالعمل های مربوط به آن برای کارکنان فرمانداری و واحدهای تابعه.

۱۱-   جمع آوری، تهیه و تنظیم قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های واصله در امور مالی.

۱۲-  پیگیری و اخذ امضای اسناد مالی و چکهای صادره و تحویل و در نهایت بایگانی اسناد.

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-     بررسی و اعمال آیین نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حکم کارگزینی پرسنل.

۲-    تهیه پیش نویس و تکمیل فرم‌های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با رعایت قوانین و اطلاع مقام مافوق و ارایه گزارش‌های لازم.

۳-    انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل قوانین استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

۴-    شناسایی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پست‌های سازمانی مصوب.

۵-    تهیه لیست اضافه‌کار پرسنل و انجام امور مربوط به آن.

۶-    صدور گواهی اشتغال یا بازنشستگی و سایر موارد مشابه برای متقاضیان.

۷-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و با وظیفه.

۸-    انجام امور مربوط به جذب نیروهای امریه فرمانداری‌های تابعه.

۹-    مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها ودوره های آموزشی مرتبط.

۱۰-   انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    جمع آوری، تهیه و تنظیم قوانین و مقررات، آئیننامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های واصله در امور مالی.

۲-    پیگیری و اخذ امضای اسناد مالی و چکهای صادره و تحویل و در نهایت بایگانی اسناد.

۳-    انجام مکاتبات اداری در خصوص پیمانکاران به اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بصورت روزانه.

۴-    بررسی اسناد و هزینه های مالی مرتبط با طرحهای عمرانی همانند صورت وضعیت های ارسالی.

۵-    ثبت و نگهداری اعتبارات و تخصیص و درخواست وجه بصورت روزانه.

۶-    بررسی و کنترل امور مربوط به قراردادها و تحویل پروژه های عمرانی.

۷-    ثبت و تنظیم صورت مغایرت بانکی کلیه حسابها بصورت ماهیانه.

۸-    مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها ودوره های آموزشی مرتبط.

۹-      انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-       تهیه و تنظیم صورت وضعیت کالا ها و اموال  فرمانداری و بخشداریهای تابعه

۲-      بازدید و نظارت دوره ای  بر اموال ومتعلقات فرمانداری و بخشداریهای تابعه و ارایه گزارش به مبادی ذیربط

۳-      نصب و شماره گذاری اجناس و اموال تحویلی به همکاران

۴-      همکاری با واحد متناظر در استانداری جهت تحویل و دریافت اموال

۵-      شناسایی اموال و کالاهای مستهلک و از رده خارج شده  و ارسال لیست آنها  به استانداری جهت اتخاذ تصمیمات لازم

۶-      رسیدگی به صورتحسابهای مالی و همکاری با واحد مالی

۷-      ارایه صورت وضعیت بروز شده سالانه به مبادی ذیربط

۸-      انجام سایر امور محوله طبق مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      سرویس و آماده نگهداشتن وسایل تهویه حرارتی و برودتی و تجهیزات فرمانداری  و واحدهای تابعه .

۲-     همکاری در تعمیر جزئی و تعویض قطعات فرسوده تأسیسات و تجهیزات مربوط.

۳-     مراقبت و نگهداری از سیستم های مختلف تأسیساتی و شبکه های برق و آب رسانی ساختمانهای فرمانداری.

۴-    نظارت برنحوه  انجام تعمیرات و سرویسهای فصلی وسایل و تجهیزات حرارتی و برودتی و پیش بینی قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز سالانه و اعلام به مقام مافوق.

۵-    بازدید مستمر از کلیه قسمت ها و سرویسها و کنترل تجهیزات و لوازم مربوط و اعلام نواقص و خرابی شیرآلات، خطوط تلفن،  آسانسور، تجهیزات آتش نشانی و غیره و ارایه گزارش به مقام مافوق.

۶-    همکاری و تشریک مساعی با کارپرداز در تهیه لوازم و قطعات یدکی و تأسیسات و تجهیزات فنی  و یا تعمیرات آنها حسب مورد  و ارایه گزارش‌های لازم به مافوق.

۷-     کنترل لوله کشی های ساختمان فرمانداری و تعمیر وسایل و تأسیسات مربوطه.

۸-انجام سایر امور محوله وفق مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-      جمع‌آوری درخواست خرید ملزومات واحدهای مختلف و تهیه و گزارش به مقام مافوق.

۲-     استعلام بهاء اجناس و ملزومات قبل از خرید و تهیه گزارش و کسب تکلیف از مقام مافوق.

۳-     تهیه وسایل و ملزومات برابر مشخصات و بروشورهای کارخانجات و تطبیق آنها با اجناس و کالاها در هنگام خرید.

۴-     تهیه و تنظیم صورت مجلس‌های مربوط به ترخیص کالاها و اجناس خریداری شده و ارایه آن به اداره متبوع.

۵-     نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای بانکی تنخواه گردان و اسناد خرید، حسب مقررات.

۶-     نظارت بر نحوه حمل و نقل و ترابری اجناس و اطمینان از صحت کالاهای خریداری شده.

۷-     نظارت و کنترل اجناس فاسد شدنی و اقدام به موقع در تخلیه آنها و ارایه گزارش آن به مقام مافوق.

۸-      انجام سایر امور محوله وفق مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

 

۱-      اقدام در حفظ و نگه داری وسیله ی نقلیه ی تحویلی و وسایل و لوازم متعلقه.

۲-     کنترل کلیه ی قسمت ها، تجهیزات و لوازم و وسایل خودرو تحویلی قبل و بعد از حرکت و مأموریت.

۳-     انجام تعمیرات ساده و ضروری نظیر بازدید و تنظیم میزان درجه روغن، بنزین، آب، رفع اتصالی های جزئی، تعویض بعضی از قطعات و لاستیک های خودرو تحویلی.

۴-     تنظیف و حفاظت خودرو تحویلی و کلیه قطعات، تجهیزات و متعلقات مربوطه.

۵-     رانندگی وسائط نقلیه موتوری تندرو با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی.

۶-     حمل و نقل کالا، تجهیزات و لوازم اداری فرمانداری یا بخشداری , ایاب و ذهاب کارکنان طبق دستور فرماندار (بخشدار) یا طبق مأموریت های محوله.

۷-     گزارش میزان کارکرد و نحوه ی انجام وظایف و مأموریت ها به رئیس واحد متبوع.

۸-     اعلام نواقص فنی و درخواست لوازم و وسایل و سایر نیازمندی ها و گزارش چگونگی وضعیت خودرو تحویلی به مسئول مربوطه.

۹-     وصول نامه ها و مکاتبات اداری از مسئول خدمات دفتری و ارسال آن ها به سازمان ها و دفاتر پستی.

۱۰-     ثبت کلیه ی نامه های ارسالی به سازمان ها در دفتر مخصوص ارسال مراسلات.

۱۱-    تهـیه ی دفتر ارسـال مراسلات و اخـذ امضا در زمان تحـویل نامه ها به صاحبان آن ها

۱۲-   ارسال سریع و به موقع دعوت نامه ها ومکاتبات فوری.

۱۳      – محفوظ نگاه داشتن محتویات نامه ها تا مرحله ی تحویل به سازمان ها یا افراد.

۱۴      -انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق.