یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱:۴۹:۲۷

دفتر فرماندار

 

شرح وظایف پست سازمانی

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-    پیگیری سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت و نظارت بر حسن اجرای آن در کلیه دستگاه های دولتی ، سازمان ها ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراها ، مؤسسات عمومی و …

 

۲-    تقویت ، شناسایی و به کارگیری کلیه عوامل مؤثر در امر برقراری نظم وامنیت پایدار در محدوده جغرافیائی شهرستان بمنظور پیشگیری از عوامل مخل امنیت و مقابله با مباشران تهدید نظم وامنیت عمومی .

 

۳-    تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین شهرستان و هدایت آن در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و نظارت بر اجرای مصوبات توسط ارگان های امنیتی ، انتظامی، قضائی و دستگاه های مربوطه .

 

۴-      بررسی گزارشات واصله از ارگان های امنیتی ، اطلاعاتی وانتظامی در خصوص وقایع واتفاقات منطقه و صدور دستور لازم در مورد آنها و ایجاد هماهنگی با استانداری حسب مورد .

 

۵-      ایجاد هماهنگی بین ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای امور آنها .

 

۶-      ایجاد بستر های مناسب جهت تأسیس و توسعه و تقویت تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و … و مجامع غیر دولتی و نهادهای مدنی .

۷-      برنامه ریزی انجام انتخابات و همه پرسی هائی که حسب قانون در حیطه وظایف و مسئولیت های فرماندار تعیین شده است .

 

۸-    ایجاد هماهنگی در دستگاه های ذیربط در جهت بهبود و ارتقاء اوضاع اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، عمرانی ،  کشاورزی و … حوزه مأموریت .

 

۹-    تشکیل شورای اداری شهرستان به منظور بررسی ملموس مشکلات شهروندان و مدیران اجرائی و بررسی پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت حل و فصل تنگناها .

 

۱۰-   نظارت بر پیاده سازی نظام تحول اداری در فرمانداری و سایر ادارات در سطح شهرستان.

 

۱۱-   نظارت بر حفظ کرامت آحاد مردم بویژه ایثارگران و خانواده معظم شهداء .

 

۱۲-  توجه به امور جوانان وانجام تمهیدات لازم به منظور فراهم سازی امکانات رشد و تعالی و مشارکت پذیری آنان

در تمامی زمینه های توسعه متوازن و کوشش در گسترش امور رفاهی ، تفریحی ، آموزشی، ورزشی و … مورد نیاز آنان

با هماهنگی وهدایت دستگاه های مسئول .

 

۱۳-   اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فراهم سازی زمینه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی … .

 

۱۴-   بررسی نیازهای شهرستان به تأسیس یا ارتقاء سطح سازمان های اداری و نهادهای مدنی ، اجتماعی و … در جهت تحقق آنان .

 

۱۵-   نظارت بر تأمین ارزاق عمومی ونحوه عملکرد سازمان و ارگان های مسئول امر تهیه وتوزیع مایحتاج و نیازمندی های روزانه شهروندان .

 

۱۶-   نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی و… .

 

۱۷-  برنامه ریزی بمنظور بررسی راهکارهای اصولی در زمینه آسیب شناسی و آسیب پذیری حوزه مأموریت و شناخت و شناسائی ضریب صدمات احتمالی و اهتمام در امر پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی و غیر طبیعی .

 

۱۸-   برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی در بین ارگانها ، و دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات و کمک رسانی به آسیب دیدگان .

 

۱۹-  برنامه ریزی و هدایت دستگاه ها ، سازمان های دولتی و … در امر سریع نوسازی ، بازسازی به منظور بازگشت سریع زندگی به منطقه آسیب دیده .

 

۲۰-  ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه در فرمانداری و توسعه تجهیزات وامکانات مناسب به منظور حسن انجام امور محوله .

 

۲۱-   بررسی شکایات واصله و رسیدگی به آنان در چهارچوب وظایف فرماندار و رعایت قوانین و مقررات.

 

۲۲-   تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان و رسیدگی به شکایاتی که جنبه قضائی ندارد .

 

۲۳-   نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در امر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و آثار ملی ، فرهنگی وبناهای تاریخی .

 

۲۴-  شناخت استعدادها و توانمندی های شهرستان و برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه ایجاد شرایط مناسب توسعه منطقه و فراهم سازی فرصت ها و جلب سرمایه گذاری ها و اشتغال زائی .

 

۲۵-  اعلام نظر نسبت به عزل و نصب وتغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان با هماهنگی مقامات دستگاه های ذیربط وارائه پیشنهاد نصب و عزل بخشداران حوزه فرمانداری به مراجع مسئول .

 

۲۶-   ارائه گزارش های مربوط به حیطه مأموریت به مسئولین ذیربط.

 

۲۷-   نظارت بر تشکیل شوراها ، کمیته ها و … که حسب قانون به ریاست فرماندار منعقد می گردد و پیگیری مصوبات جلسات منعقده .

 

۲۸-  بررسی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سطح شهرستان و بررسی دلائل نقاط ضعف و یا قوت
دستگاه ها .

 

۲۹-   بازدید از بخش های تابعه به منظور آگاهی از مسائل ، نیازها و نواقص و صدور دستورات مقتضی در مورد آنها به مسئولین ذیربط .

 

۳۰-   حضور در اعیاد و جشن ها و مراسم رسمی و انجام تشریفات لازم به هنگام بازدید شخصیت ها و مقامات از حوزه شهرستان .

 

۳۱-  نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و … اتباع بیگانه و همچنین بر نحوه عملکرد کنسول گری های خارجی مستقر در حوزه فرمانداری .

 

۳۲-   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه ووظیفه عمومی.

 

۳۳-   نظارت بر اقدامات و فعالیت های دستگاه های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

 

۳۴-   بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در مرزهای بین المللی مشترک با مرز شهرستان حسب مقررات .

 

۳۵-   بررسی نیاز منطقه به انجام تقسیمات کشوری با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات منطقه .

 

۳۶-   شرکت در جلسات و گردهمائی ها .

 

۳۷-   انجام سایر اموری که به موجب قانون به عهده فرماندار محول گردیده است.