شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۵۱:۲۱

دفتر امور سیاسی

۷ـ وظایف پست/شغل فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷  به  تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ،‌به شرح زیر تعیین میگردد.

۱-      بررسی گزارشات ومدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس  حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر  در این زمینه به استانداری

۲-        نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ، انجمن های اسلامی و ارسال گزارشات در این موارد به استانداری.

۳-      -پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی  جهت صدور مجوزهای لازم .

۴-        دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی

۵-      جمع آوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به استانداری.

۶-        پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان

۷-      پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح شهرستان.

۸-      بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه های انتخابیه شهرستان.

۹-      بررسی طرحهای واصله از مراجع ذیربط و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه ها ، شیوه نامه ها .

۱۰-   تهیه و ارائه گزارش نوبه ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح شهرستان به مسئولین ذیربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی ها به مسئولان مافوق جهت رفع نواقص.

۱۱-    برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی ، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات درشهرستان و اعلام به مسئولین مافوق و همکاری با حوزه های انتخابیه شهرستان و انجام پیگیریهای لازم جهت تامین ملزومات برگزاری انتخابات.

۱۲-   پیگیری نواقص و ارائه راه حل برای رفع مشکلات و تنگناهای بخشداریهای تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات .

۱۳-   مطالعه و بررسی شیوه های روز آمد و جدید بر گزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه های انتخاباتی به منظور ارائه گزارش کارشناسی .

۱۴-   بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد ،انتراع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط

مختلف تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان.

۱۵-   بررسی و انجام مطالعات لازم درمورد نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل  ارسالی استانداری.