شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۰۹:۳۲

کارشناس امور حقوقی،بازرسی و رسیدگی به شکایات

خانم رویا قرقانی
 کارشناس امور حقوقی،بازرسی و رسیدگی به شکایات

۱. کارشناس امور حقوقی
۲. ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
۳. دبیر بازرسی از ادارات شهرستان
۴. ارزشیابی مدیران و روسای ادارات و دستگاههای دولتی
۵. دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی شهرستان
۶. رابط سامانه بازرسی کل کشور
۷. رابط سامانه سامد
۸. دبیر شورای ثبت وقایع حیاتی
۹. رابط سامانه صبا

۱۰.دبیر ستاد ساماندهی امور متکدیان