یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳:۳۵:۲۳

ثبت درخواست و پیگیری شکایات

سامانه حاضر با هدف ثبت و پیگیری شکایات مردمی ایجاد گردیده است.
بعد از ارسال فرم در این سامانه، نامه شما (همانند مراجعه حضوری) در اتوماسیون اداری ثبت و گردش پیدا خواهد نمود.
واحد رسیدگی کننده نامه‌های دریافتی، موظف خواهد بود حداکثر در مدت ۳۰ روز کاری پاسخی را به هر شکایت (به صورت مجزا) ارائه دهد