چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳:۴۹:۱۷

تلفن داخلی فرمانداری

باسمه تعالی

تلفن های داخلی دفاتر فرمانداری و بخشداری مرکزی

نام و نام خانوادگی تلفن نام و نام خانوادگی تلفن
آقای دکتر جعفری ۱۷۵ آقای داود سرحدی ۱۵۵
آقای ماهر ۱۸۰ آقای سیّد احمد تقوی ۱۳۹
آقای مهندس امانی ۱۶۰ آقای مجید جعفری شیبانی ۱۶۲
آقای مهندس حیدری
۱۳۰ آقای حمیدرضا محسنی پور ۱۷۳
آقای داود غضنفری ۱۷۸ خانم الهه ترشیزی ۱۴۴
اتاق کنفرانس ۱۸۳ خانم مریم رحمتی ۱۲۳
آقای محمّد فرزاد تیموریان ۱۶۱ آقای محمّدرضا خاتمی ۱۷۲
آقای محمّدرضا انصاریپور ۱۷۰ خانم مهناز احمدیان ۹-۱۱۷
خانم رؤیا قرقانی ۱۷۹ خانم فاطمه آقاسی ۱۴۰
آقای قدرت ا… ناظم ۱۷۱ آقای مجید حیدری ۱۳۲
آقای سیّد حمید بحرینی ۱۶۳ آقای مهندس محمّدرضا قبادی ۱۴۸
آقای مرتضی شمس ۲۰۲ آقای مهندس محمّد اخوان ۱۲۴
آقای احمد عقدکی ۲۱۰ خانم طیبه ضیائی ۱۳۸
آقای محمّد حسن سامع ۱۶۴ آقای علی رئیسی پور ۱۸۲
خانم آرزو قوامی ۱۳۵ ستواندوم جواد کارپرداز ۱۱۹
آقای مصطفی خان احمد ۲۰۶ خانم مریم ماهر دبیرخانه بخشداری
۱۹۳