یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲:۲۷:۳۹

کارشناس امور بانوان و خانواده

سمت : کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی
نام : سمیه
نام خانوادگی : کرمی

۱-     ارایه راهکار در جهت تشویق بانوان به استفاده از آموزش‌های لازم و ارتقاء سطح علمی آنها.

۲-     پیگیری و همکاری جهت تشکیل جلسات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده وپیگیری مصوبات آنها.

۳-     ارایه گزارش از فعالیتهای امور بانوان در سایر  دستگاههای اجرایی .

۴-     به روز رسانی  بانکه ای اطلاعات زنان و آمار مربوط به شاخص های توسعه بر حسب جنسیت.

۵-     ارایه پیشنهاد و برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت های مدنی بانوان با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان

۶-     تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد حوزه امور بانوان در سطح شهرستان و ارائه به مقام مافوق.

۷-     تبیین شاخص های معرفی چهره های موفق بانوان در سطح شهرستان با رویکرد ارتقاء انگیزه بیشتر در بانوان.

۸-     تهیه گزارشات کارشناسی در خصوص مسائل، مشکلات و نارسایی های زنان در شهر، بخش و روستا براساس اولویتها و ضرورتها.

۹-     تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد حوزه امور خانواده در سطح شهرستان و ارائه به مقام مافوق.

۱۰-  مطالعه و ارائه پیشنهاد به منظور رفع محرومیت ها و تبعیض های مغایر با حقوق خانواده در شهر به مقام مافوق.

۱۱-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکلات اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور بانوان و خانواده، بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تحکیم امور بانوان و خانواده.

۱۲-  انجام سایر  امور محوله وفق مقررات.

 

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۷۹ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه همکف اتاق ۳